NL / EN
Jeadvocaat:
 • RT @avrotrosradar: Boetes en tuchtrecht, daarvoor pleit @MvanToorenburg om het eindeloos rekken en traineren van verzekeraars in de afhande…

  25 mrt 2019 - Favoriet - Retweet - Beantwoorden
 • De rechter gaf aan het een 'ingewikkelde zaak' te vinden en neemt langer de tijd om tot een uitspraak te komen. Die… https://t.co/sqlBuvO3ZY

  25 mrt 2019 - Favoriet - Retweet - Beantwoorden
 • RT @AnnoHuisman: Rb Z-WB: nu voornemen bestaat om de LOVS-oriëntatiepunten over art. 89 Sv te wijzigen, komt zowel de dag v aanvang inverze…

  25 mrt 2019 - Favoriet - Retweet - Beantwoorden
 • RT @FondsSH: Nieuwe blog van Ineke Sybesma over ‘embedded onrecht’: Hoe kan het dat nabestaanden vergeefs smeken om inzage in dossiers en e…

  25 mrt 2019 - Favoriet - Retweet - Beantwoorden
 • Ik steun deze oproep voor regels tegen embedded onrecht https://t.co/xs1OBbleoc via @FondsSH U ook? RT=lief

  25 mrt 2019 - Favoriet - Retweet - Beantwoorden
Nabestaanden Cevat uiten hun ongenoegen
Geplaatst op 02.06.09

Nabestaanden Cevat uiten hun ongenoegen in open brief aan Officier van Justitie

 

Hedenavond verzond de advocaat van de nabestaanden van Gabrielle Cevat, mr. Richard A. Korver, onderstaande open brief aan de Officier van Justitie. De nabestaanden hopen dat de pers hiervan verslag doet. Hieronder treft u een weergave van de brief.

 

Edelachtbare Vrouwe,

 

Namens mijn cliënten, de nabestaanden van de vermoorde hoofdagente Gabrielle Cevat, bericht ik u dat zij hopen dat het Openbaar Ministerie snel bekend zal maken dat zij Hoger Beroep instellen tegen de beslissing van de Rechtbank Amsterdam van vandaag. De Rechtbank veroordeelde verdachte F. - zoals u bekend -  tot een gevangenisstraf voor de duur van 12 jaar en TBS met dwangverpleging.

 

De Rechtbank heeft bij monde van haar persrechter twee hoofdredenen voor de lagere straf dan was geëist (18 jaar en TBS) gegeven, te weten:

 

01.   De te verwachten lange duur van de TBS

02.   Het feit dat de Rechtbank meent dat niet is komen vast te staan dat Gabrielle zich voor de verdachte - alvorens hij schoot - kenbaar heeft gemaakt als politieagente

 

De familie en vriend van Gabrielle menen dat TBS dient te worden gezien als een maatregel en niet als een straf. TBS bestaat uit behandeling van de verdachte voor diens psychische stoornis(sen). De te verwachten lange duur van behandeling behoort naar het gevoelen van de familie niet van invloed te zijn op de strafmaat.

 

Vanzelfsprekend kan een verminderende mate van toerekeningsvatbaarheid daar wel van invloed op zijn, doch de Rechtbank overwoog nadrukkelijk:

 

"" Bij het bepalen van de duur van de gevangenisstraf heeft de rechtbank ook betrokken dat aan verdachte de TBS-maatregel met het bevel tot dwangverpleging wordt opgelegd en dat uit de verklaring ter terechtzitting van psychiater A.E. Grochowska blijkt dat en waarom zij de prognose van (de duur van) de tbs-behandeling van verdachte somber inschat."

Mijn cliënten menen dat dit geen reden behoort te zijn om tot strafvermindering te komen nu ook het wettelijk stelsel TBS niet ziet als straf maar als een vorm van behandeling. Het ministerie van justitie stelt in haar folder over TBS:

 

Om de stoornis te behandelen en herhaling (recidive) te voorkomen wordt mede tbs opgelegd. Dit alles met als doel de samenleving te beveiligen.

 

en

 

Tbs is een vrijheidsbenemende maatregel, gericht op bescherming van de samenleving tegen het gevaar van de veroordeelde. De tbs-gestelde heeft vaak al gevangenisstraf gehad voor het gepleegde delict. De straf is gericht op vergelding voor dat deel van het delict dat hem aangerekend kan worden. De TBS-maatregel moet - na afloop van de gevangenisstraf - zorgen dat de psychiatrische ziekte of stoornis wordt behandeld, zodat de kans op herhaling zoveel mogelijk kan worden voorkomen.

 

De familie van Gabrielle Cevat en haar nabestaanden menen dat nu de Rechtbank een onjuiste redenering aan haar beslissing omtrent de strafmaat ten grondslag heeft gelegd dit nog eens door een hogere rechter dient te worden beoordeeld.

 

Met betrekking tot het al dan niet bekend zijn als agente:

 

Mijn cliënten menen dat uit het dossier wel degelijk kan worden afgeleid dat verdachte kennis droeg van het feit dat Gabrielle agente was. Het gaat dan o.m. om de navolgende feiten en omstandigheden:

 

01.   De politie-ID is naast het lichaam op straat aangetroffen

02.   Gabrielle vervoerde haar ID altijd in haar tas die in haar auto werd aangetroffen

03.   Gabrielle identificeerde zich altijd, ook bij eerdere voorvallen waarbij zij in prive tijd assistentie verleende

04.   Een getuige heeft gezien dat Gabrielle 1 arm omhoog deed (naar de familie begrijpt om zichzelf te identificeren)

05.   Het raam aan de passagierszijde van de auto van de verdachte en aan de bestuurderszijde van de auto van Gabrielle waren geopend waardoor het aannemelijk is dat er contact tussen hen is geweest

06.   De ambtsinstructie schrijft voor dat in een situatie als deze de opsporingsambtenaar zich ogenblikkelijk dient te legitimeren

07.   De verdachte heeft direct na zijn aanhouding uitlatingen gedaan die erop duiden dat hij wist dat Gabrielle agente was

 

Mijn cliënten vinden het verder opvallend dat de verdachte zich juist over het fatale moment bij de auto's vrijwel niets weet te herinneren, terwijl zijn herinneringen van wat er direct daarvoor en direct daarna is gebeurd wel gedetailleerd zijn.

 

De nabestaanden hebben veel geschokte en verontwaardigde reacties van collega's van Gabrielle gekregen. Dit te meer daar op grond van art. 42 lid 1 van de Penitentiaire Maatregel reeds na 4 jaar gevangenisstraf wordt begonnen met de uitvoering van TBS.

 

De facto betekent dit dat deze verdachte een straf krijgt van slechts 4 jaar voor een veroordeling ter zake:

 

1.      Poging moord op de ouders van zijn ex

2.      voorbereidingshandelingen ter zake zware mishandeling met voorbedachte rade

3.      bedreiging met een misdrijf tegen het leven gericht, meermalen gepleegd

4.      verboden wapenbezit

5.      de moord op Gabrielle.

 

Dat is wel erg weinig straf voor zoveel ernstige feiten.   

 

Namens de nabestaanden verzoek ik u dan ook dringend hoger beroep aan te tekenen tegen de beslissing van de Rechtbank, opdat ook een hogere rechter zich nog eens een oordeel kan vellen over deze situatie.  

 

Tot slot verzoek ik u vriendelijk mij ten spoedigste te informeren zodra u in deze een beslissing heeft genomen en bericht ik u dat ik deze brief - op verzoek van cliënten - beschouw als een open brief.

 

Met de meeste hoogachting,

Uw dw.,

mr. Richard A. Korver