NL / EN
Jeadvocaat:
Staat laat familie Cevat in de steek
Geplaatst op 11.05.09

Familie doodgeschoten agente Gabrielle Cevat start noodgedwongen Kort Geding tegen Raad voor Rechtsbijstand nu die weigert de advocaatkosten verder te vergoeden, terwijl verdachten in strafzaken wel van adequate en kosteloze rechtsbijstand worden voorzien.

 

Mr. Richard A. Korver, advocaat van de familie van de op 09 juli 2008 in Amstelveen doodgeschoten agente Gabrielle Cevat heeft op 26 april 2009 namens de nabestaanden en op eigen titel een Kort Geding tegen de Raad voor de Rechtsbijstand Amsterdam aanhangig gemaakt.  Dit Kort Geding zal dienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam op 15 mei 2009 om 12.10 uur.

 

Reden hiervoor is dat de Raad voor de Rechtsbijstand zonder enige nadere inhoudelijke motivering heeft besloten dat zij het grootste deel van de door mr. Korver reeds verleende en de nog te besteden tijd aan rechtsbijstand in deze zaak niet zal vergoeden.    

 

Tijdens de strafzitting tegen de verdachte van 13 januari 2009 hebben meerdere nabestaanden van Gabrielle Cevat gebruik gemaakt van hun recht om een slachtofferverklaring af te leggen en een vordering benadeelde partij in te dienen. De wet bepaalt dat onder meer nabestaanden van slachtoffers die door een misdrijf om het leven zijn gekomen recht hebben op kosteloze - door de Staat gefinancierde - rechtsbijstand. De Raad voor de Rechtsbijstand beoordeelt de aanvragen voor de vergoedingen in een dergelijke procedure.

 

Nu de Raad voor de Rechtsbijstand het verzoek van de advocaat om meer dan 15 uur aan de zaak te mogen besteden heeft afgewezen en een pro deo advocaat in beginsel wettelijk verplicht is zijn werkzaamheden af te maken, is het niet de Staat die de kosten van de rechtsbijstand draagt maar de advocaat. Het wordt slachtoffers op deze wijze onmogelijk gemaakt om in dergelijke procedures adequaat te worden bijgestaan op pro deo basis.

 

Voor de nabestaanden is het strafproces erg emotioneel. Het is voor de familie belangrijk om te begrijpen wat er tijdens het proces gebeurt en wat hen nog te wachten staat. Mr. Korver heeft dan ook veel contact met de familie en is gedurende het gehele proces ter zitting aanwezig. Dit vanzelfsprekend ook omdat er tijdens de zittingen zaken kunnen worden besproken waarop namens de nabestaanden dient te worden gereageerd.

 

Deze strafzaak duurt langer en is complexer dan werd verwacht, onder meer omdat de verdachte besloten heeft tijdens de mondelinge behandeling op 13 januari 2009 voor het eerst uitgebreid te verklaren, terwijl hij dit tot op dat moment altijd geweigerd had.

 

De reden die de Raad voor de Rechtsbijstand aandraagt voor de afwijzing van het verzoek om meer dan 15 uur aan de zaak te mogen besteden is dat zij deze verzoeken, sinds de laatste bezuinigingsoperatie van Staatssecretaris Albayrak, altijd beleidsmatig zal afwijzen. Dit omdat het volgens de Raad voor Rechtsbijstand nooit zo zou kunnen zijn dat een dergelijke zaak juridisch complex van aard is. Van een inhoudelijke argumentatie, laat staan beoordeling, is dan ook in het geheel geen sprake.

 

De facto betekent dit dat een advocaat van een slachtoffer van een ernstig zeden- of geweldsmisdrijf slechts zo’n 500,00 euro zal ontvangen voor de door hem/haar te verlenen rechtsbijstand. In een zaak als die van Cevat beslaat alleen het dossier al zo’n 5 ordners en dient rekening te worden gehouden met minimaal 3 volle zittingsdagen. Een tijdsbeslag van meer dan 40 uur is dan uitermate reëel. Dat betekent een honorarium voor de advocaat van minder dan € 12,50 per uur en daar dient hij dan ook nog alle door hem te maken kosten van te voldoen.

 

De verdere behandeling van de strafzaak staat gepland voor 19 mei 2009. Het is mede daarom dat de nabestaanden van Gabrielle Cevat de Rechtbank hebben verzocht de zaak tegen de Raad voor Rechtsbijstand met spoed te willen behandelen.

 

De Deken van de Orde van Advocaten van Amsterdam heeft laten weten deze zaak met belangstelling te volgen omdat rechtshulp voor hen die het hard nodig hebben door de handelswijze van de Raad voor Rechtsbijstand op deze wijze ernstig in het gedrang komt.

 

Korver meldt nog dat het een wassen neus is om thans te stellen, zoals vanuit het Kabinet gebeurt, dat zaken voor slachtoffers van zware misdrijven door het geven van kosteloze rechtsbijstand beter zijn geregeld.

 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: mr. Richard A. Korver

 

Voor de media:

 

De familie is bereid zich uit te laten over voornoemde kwestie doch zal niet ingaan op de strafzaak zelf zolang deze nog bij de Rechtbank Amsterdam in behandeling is.

 

Nadere informatie over het vergoedingensysteem vindt u hier.

 

Het (om privacyredenen geanonimiseerde) verzoekschrift met bijlage is hier te zien.

 

 

  Klik hier om het bericht te openen (pdf)